PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Tieto pravidlá ochrany súkromia stanovujú podmienky spracúvania osobných údajov a ochrany súkromia fyzických osôb kupujúcich tovar od Predávajúceho a/alebo využívajúcich služby Predávajúceho, ktoré Predávajúcemu na tieto účely poskytli svoje osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok vzťahujúcich sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou MAFAJ s. r. o.. IČO: 50850369, DIČ: 2120515826 so sídlom Námestie Slobody 585/10 073 01 Sobrance zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41489/V, (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez Internetový obchod na adrese www.fajna.sk (ďalej len „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na úprave odlišnej od týchto VOP (ďalej len „VOP“). Príslušná terminológia, ktorá nie je definovaná v týchto pravidlách a je v týchto pravidlách použitá, má rovnaký význam ako terminológia použitá vo VOP Predávajúceho a v zákone o ochrane osobných údajov. 

I.

INDIVIDUÁLNE OBJEDNÁVKY KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, že si želá kúpiť tovar od Predávajúceho a/alebo využiť služby Predávajúceho v zmysle VOP a za účelom riadneho splnenia záväzku Predávajúceho predať tovar a/alebo poskytnúť príslušnú službu Kupujúcemu v zmysle VOP na základe individuálnej objednávky Kupujúceho, je nevyhnutné, aby Kupujúci poskytol Predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska Kupujúceho vrátane PSČ, telefonický kontakt a e-mailová adresa Kupujúceho.
 2. S ohľadom na odsek 1 vyššie Predávajúci oboznamuje Kupujúceho, že v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov je Predávajúci ako prevádzkovateľ pri poskytovaní príslušnej služby Kupujúcemu na základe záväznej individuálnej objednávky Kupujúceho, ktorou je v zmysle VOP kúpna zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak nie je inak uvedené vo VOP alebo individuálne dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim, oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj bez jeho súhlasu, nakoľko v takomto prípade je spracúvanie osobných údajov Kupujúceho Predávajúcim nevyhnutné na plnenie z príslušnej kúpnej zmluvy, v ktorej Kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Na tieto účely bude mať Kupujúci postavenie dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Osobné údaje Kupujúceho poskytnuté Kupujúcim Predávajúcemu podľa odseku 1 tohto Článku I. bude Predávajúci spracúvať na účel riadneho poskytnutia príslušnej služby Kupujúcemu v zmysle VOP a na základe individuálnej objednávky Kupujúceho. Na tento účel je Predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu a spôsobom definovaným v ustanovení § 4 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, pričom je oprávnený osobné údaje Kupujúceho získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvanie, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať a likvidovať, a to po dobu nevyhnutnú a potrebnú na splnenie záväzku Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu príslušnú službu v zmysle VOP.
 4. S ohľadom na skutočnosti uvedené vyššie v tomto Článku I. Kupujúci vyplnením svojich príslušných osobných údajov uvedených v odseku 1 vyššie tohto Článku I. vo svojej záväznej individuálnej objednávke a zaškrtnutím políčka Súhlas so spracúvaním osobných údajov pred odoslaním svojej objednávky dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje Predávajúcemu a súhlasí s ich spracúvaním tak, ako je uvedené vyššie.

II.

REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO V E-SHOPE PREDÁVAJÚCEHO

 1. Ak si Kupujúci dobrovoľne želá registrovať sa na webovej stránke pre e-shop Predávajúceho a vytvoriť si tak svoje osobné konto Kupujúceho na tejto stránke, berie na vedomie, že za účelom vytvorenia, správy a vedenia osobného konta Kupujúceho na príslušnej webovej stránke Predávajúceho je zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa nevyhnutné spracúvať osobné údaje poskytnuté Kupujúcim, a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa Kupujúceho vrátane PSČ, telefonický kontakt a e-mailová adresa Kupujúceho.
 2. V prípade uvedenom v odseku 1 vyššie tohto Článku II. ak Kupujúci poskytne na uvedený účel svoje osobné údaje Predávajúcemu, bude Predávajúci spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu a spôsobom definovaným v ustanovení § 4 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov počas celej doby trvania a existencie užívateľského konta Kupujúceho na webovej stránke pre e-shop Predávajúceho, pričom Predávajúci je oprávnený osobné údaje Kupujúceho získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvanie, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať a likvidovať, a to na nasledovný účel:
  1. vytvorenie osobného užívateľského konta Kupujúceho na webovej stránke pre e-shop Predávajúceho a zaradenie Kupujúceho do zoznamu registrovaných zákazníkov a používateľov Kupujúceho,
  2. spracúvanie, zaznamenávanie, a uchovávanie prihlasovacích údajov Kupujúceho,
  3. spracúvanie, zaznamenávanie, a uchovávanie nákupných preferencií Kupujúceho vytvorených počas používania osobného užívateľského konta Kupujúceho,
  4. spracúvanie, zaznamenávanie, a uchovávanie iných predvolených preferencií Kupujúceho vytvorených počas používania osobného užívateľského konta Kupujúceho, ktoré si Kupujúci sám zvolí v závislosti od aktuálnych možností ponúknutých Kupujúcemu Predávajúcim v rámci webovej stránky pre e-shop Predávajúceho.
 3. Poskytnutím a vyplnením svojich príslušných osobných údajov Kupujúceho pri registrácii a vytvorení osobného užívateľského konta Kupujúceho na webovej stránke Predávajúceho uvedených v odseku 1 tohto Článku II. a kliknutím na tlačidlo Súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúci poskytuje svoj dobrovoľný a jednoznačný súhlas Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na spracúvanie príslušných poskytnutých osobných údajov Kupujúceho v rozsahu a spôsobom a na Účel spracúvania definovaným v odseku 2 tohto Článku II.
 4. Osobné údaje Kupujúceho budú Predávajúcim spracúvané po dobu neurčitú, nie však dlhšie ako po dobu existencie účelu spracúvania definovaného v odseku 2 tohto Článku II. alebo prípadného iného účelu osobitne vymedzeného Predávajúcim, na ktorý udelil Kupujúci Predávajúcemu svoj osobitný dobrovoľný súhlas v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, ak Kupujúci neodvolá svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov skôr.
 5. Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho, že udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho Predávajúcemu v zmysle tohto Článku II. je dobrovoľné, pričom jeho prípadné neposkytnutie nemá vplyv na plnenie záväzkov Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov Predávajúceho s Kupujúcim v zmysle VOP.

III.

ODBER NOVINIEK PREDÁVAJÚCEHO

 1. Ak je takáto možnosť výslovne uvedená na webovej stránke pre e-shop Predávajúceho, Kupujúci sa môže zaškrtnutím políčka Prihlásiť sa na odber noviniek Predávajúceho prihlásiť na odber informácií o nových produktoch, zľavách a prípadných akciách na ponúkaný tovar Predávajúceho, ktoré mu budú zasielané Predávajúcim elektronickými prostriedkami. V takomto prípade Kupujúci zároveň berie na vedomie, že na tento účel je zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa nevyhnutné spracúvať osobné údaje poskytnuté Kupujúcim, a to v rozsahu e-mailová adresa Kupujúceho, na ktorú mu budú zo strany Predávajúceho zasielané príslušné informácie.
 2. V prípade uvedenom v odseku 1 vyššie tohto Článku III. ak Kupujúci poskytne na uvedený účel svoje osobné údaje Predávajúcemu, bude Predávajúci spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu a spôsobom definovaným v ustanovení § 4 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov počas celej doby trvania platnosti súhlasu Kupujúceho s príslušným odberom noviniek Predávajúceho, pričom Predávajúci je oprávnený osobné údaje Kupujúceho získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvanie, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať a likvidovať.
 3. V prípade zaškrtnutia vyššie uvedeného políčka Prihlásiť sa na odber noviniek Predávajúceho, uvedením svojej e-mailovej adresy a zaškrtnutím políčka Súhlas so spracúvaním osobných údajov preto Kupujúci udeľuje Predávajúcemu svoj dobrovoľný a jednoznačný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na spracúvanie príslušných poskytnutých osobných údajov Kupujúceho na účel spracúvania definovaný v odseku 1 tohto Článku III., aby Predávajúci spracúval a uchovával osobné údaje Kupujúceho na účel zasielania informácií Kúpucemu o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar Predávajúceho elektronickými prostriedkami a aby ich spracúval vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania takýchto informácií Kupujúcemu.
 4. Osobné údaje Kupujúceho poskytnuté Predávajúcemu Kupujúcim v zmysle tohto Článku III. budú Predávajúcim spracúvané až do okamihu odvolania súhlasu Kupujúceho s odberom noviniek Predávajúceho v zmysle odseku 5 nižšie tohto Článku III.
 5. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel uvedený v odseku 1 tohto Článku III. môže Kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím a potvrdením voľby tlačidla Odhlásiť sa z odberu noviniek Predávajúceho uvedeného na webovej stránke Predávajúceho.
 6. Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho, že udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho Predávajúcemu v zmysle tohto Článku III. je dobrovoľné, pričom jeho prípadné neposkytnutie nemá vplyv na plnenie záväzkov Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov Predávajúceho s Kupujúcim v zmysle VOP.

IV.

poučenie o právach dotknutej osoby 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu svoje správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje, pričom je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu a/alebo za prípadné neúplné alebo vadné poskytnutie služieb Kupujúcemu v prípade, že Kupujúci poskytne Predávajúcemu nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo ak mu neoznámi zmenu svojich konkrétnych osobných údajov, ktoré Predávajúci v zmysle týchto pravidiel ochrany súkromia, respektíve VOP spracúva.
 2. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý Kupujúci poskytol Predávajúcemu, je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou doručením svojho písomného prejavu vôle, ktorým zrozumiteľne odvoláva svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov Predávajúcemu na adresu Námestie Slobody 585/10 ,073 01 Sobrance alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@ fajna.sk. 
 3. Ak Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na účel uvedený v Článku III. týchto pravidiel ochrany súkromia, Kupujúci je oprávnený odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelil Predávajúcemu aj elektronicky, a to kliknutím a potvrdením voľby tlačidla Odhlásiť sa z odberu noviniek Predávajúceho uvedeného na webovej stránke Predávajúceho.
 4. V prípade, že Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na účel uvedený v Článku II. týchto pravidiel ochrany súkromia, t. j. v prípade zriadenia a vedenia osobného užívateľského konta Kupujúceho na webovej stránke pre e-shop Predávajúceho, Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odvolania súhlasu Kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov, ktorý poskytol Predávajúcemu, nebude ďalej možné zo strany Predávajúceho viesť príslušné osobné užívateľské konto Kupujúceho. V takomto prípade preto v okamihu odvolania príslušného súhlasu Kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov poskytnutého Predávajúcemu na tento účel dôjde k zrušeniu osobného užívateľského konta Kupujúceho na webovej stránke pre e-shop Predávajúceho. Na tento účel je preto Kupujúci oprávnený odvolať svoj príslušný súhlas so spracúvaním osobných údajov elektronicky kliknutím na tlačidlo Zrušiť registráciu na webovej stránke Predávajúceho.
 5. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho v zmysle Článku I., II., III. alebo akéhokoľvek iného účelu spracúvania osobných údajov, ak bol takýto osobitne dohodnutý medzi Predávajúcim a Kupujúcim, alebo v prípade odvolania súhlasu Kupujúceho so spracúvaním osobných údajov v zmysle odseku 2 tohto Článku IV. zabezpečí Predávajúci bez zbytočného odkladu likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ustanovením § 17 zákona o ochrane osobných údajov.
 6. Predávajúci je v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov Kupujúceho tretiu osobu ako sprostredkovateľa. O tejto skutočnosti upovedomí Predávajúci Kupujúceho v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
 7. V súlade s ustanovením § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov má Kupujúci ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho ako prevádzkovateľa vyžadovať:
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho ako dotknutej osoby.
 1. Kupujúci ako dotknutá osoba má súčasne právo v zmysle § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov u Predávajúceho ako prevádzkovateľa namietať voči:
 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
 1. V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 a 5 zákona o ochrane osobných údajov má Kupujúci ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u Predávajúceho ako prevádzkovateľa kedykoľvek:
 1. namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Predávajúci je v takom prípade povinný, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci ako dotknutá osoba namietol, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo žiadať Predávajúceho ako prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Kupujúceho v lehote podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho ako dotknutej osoby.

 1. V prípade porušenia zákonných práv Kupujúceho ako dotknutej osoby zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa Kupujúci ako dotknutá osoba môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 2. Predávajúci týmto zároveň oboznamuje Kupujúceho s ukladaním tzv. súborov cookies do počítača Kupujúceho. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže Kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Jednotlivé cookies možno taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky. Bližšie informácie sú obsiahnuté v sekcii Zásady používania súborov cookie.