REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok") sa vzťahuje sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou MAFAJ s. r. o. IČO: 50850369, DIČ: 2120515826, so sídlom Námestie Slobody 585/10 073 01 Sobrance zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41489/V, (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez internetový obchod na adrese www.fajna.sk, ktorý obsahuje ponuku tovarov, ktoré Predávajúci ponúka na predaj (súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj názov tovaru, údaj o konečnej cene tohto tovaru v eurách, predbežný údaj o skladovej dostupnosti a základná charakteristika tovaru vo forme popisu hlavných vlastností tovaru) (ďalej len „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na úprave odlišnej od tohto Reklamačného poriadku.
 2. Ďalšie kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce: 
 1. korešpondenčná adresa: Námestie Slobody 585/10, 073 01, Sobrance
 2. telefónne číslo? +421 915 338 973
 3. e-mail: info@fajna.sk
 4. Bakové spojenie: Všeobecná úverová banka
 5. Číslo účtu: 3003495655/0200
 6. IBAN:SK4702000000003003495655
 7. BIC (SWIFT): SUBASKBX
 1. Znenie tohto Reklamačného poriadku môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.fajna.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.
 2. Reklamačný poriadok ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 3. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/729 07 05, fax č.: 055/622 46 95.

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok II.

Zodpovednosť Predávajúceho za vady

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou  zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak: 
 1. Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám
 2. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru 
 3. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
 4. boli porušené ochranné plomby na tovare 
 5. boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí 
 6. ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

Článok III.

Záručná doba

 1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Záručná doba na nepotravinový tovar je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. 
 2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 
 3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 4. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, Kupujúci s týmto dopravcom spíše zápis o škode na zásielke prepravovaného tovaru.
 5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho či neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim.
 6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci na nový tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.
 7. Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

Článok IV.

Postup pri reklamácii

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 2. Reklamácie nahláste najprv na e-mailovú adresu info@fajna.sk, kde bude určený ďalší postup, aby bola Vaša reklamácia vybavená čo najskôr.
 3. Reklamačná adresa pre zákazníkov je: MAFAJ s. r. o., Námestie Slobody 585/10 073 01 Sobrance
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 6. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.
 7. O prijatej reklamácii sa Kupujúcemu vždy vystaví a odovzdá potvrdenie, ktoré bude obsahovať: a) dátum, kedy sa reklamácia uplatnila; b) aký tovar, prípadne aká vada na tovare sa reklamuje; c) kedy a kde bol tovar zakúpený; d) cena, za ktorú bol tovar zakúpený
 8. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Odborné posúdenie musí obsahovať: a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 9. Ak si Kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní od obdržania oznámenia o jej vybavení, bude Kupujúcemu účtované skladné vo výške 2 € za každý začatý deň od uplynutia vyššie uvedenej lehoty. O vybavení reklamácie bude Kupujúci vždy informovaný oznámením zaslaným niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si Kupujúci tovar nevyzdvihne do doby, kedy výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

Článok V.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len “žiadosť o nápravu”). Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim Predávajúcemu, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z. z.”), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, Kupujúci má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov a v zákone č. 391/2015 Z. z.