VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej len „VOP“) sú platné a účinné od 23.9.2017 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou MAFAJ s. r. o. IČO: 50850369, DIČ: 2120515826 so sídlom Námestie Slobody 585/10, 073 01 Sobrance zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41489/V, (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez internetový obchod na adrese www.fajna.ak, ktorý obsahuje ponuku tovarov, ktoré Predávajúci ponúka na predaj (súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj názov tovaru, údaj o konečnej cene tohto tovaru v eurách, predbežný údaj o skladovej dostupnosti a základná charakteristika tovaru vo forme popisu hlavných vlastností tovaru) (ďalej len „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na úprave odlišnej od týchto VOP.
 2. Ďalšie kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce: 
 1. korešpondenčná adresa: Námestie Slobody 585/10, 073 01, Sobrance
 2. telefónne číslo? +421 915 338 973
 3. e-mail: info@fajna.sk
 4. Bakové spojenie: Všeobecná úverová banka
 5. Číslo účtu: 3003495655/0200
 6. IBAN:SK4702000000003003495655
 7. BIC (SWIFT): SUBASKBX
 1. Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.fajna.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.
 2. VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 3. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/729 07 05, fax č.: 055/622 46 95.

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok II. 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a jeho práva

 1. Na účely týchto VOP sa za Kupujúceho považuje spotrebiteľ.
 1. Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje a údaje a informácie potrebné na bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch; a to v rozsahu požiadaviek a úpravy obsiahnutej v týchto VOP.
 2. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.
 1. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho v zmysle týchto VOP, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho, jeho dodávateľov ani iných subjektov.

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci vloží do košíka vybraný tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky e-shopu (vedľa tovaru je na web stránke e-shopu zobrazené tlačidlo „do košíka“). Pri tovare zhotovenom na zákazku musí Kupujúci v rámci výberu zadať osobitné požiadavky na zhotovenie tovaru. Po zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za tento tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou kúpnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane platnej DPH, ak sa uplatňuje, a cien za dopravu a spôsob platby tohto tovaru (účtovanú Predávajúcim alebo prepravnou spoločnosťou). Pred potvrdením objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t. j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, dodacích a fakturačných údajov či spôsobu platby za tovar. Objednávka Kupujúceho vo forme vyplneného a odoslaného formulára príslušnej katalógovej stránke e-shope Predávajúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“). Objednávka urobená Kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.
 2. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky Kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že o: 
  1. hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke e-shopu Predávajúceho, 
  2. obchodnom mene a sídle Predávajúceho informoval na príslušnej podstránke e-shopu Predávajúceho a v článku I týchto VOP, 
  3. telefónnom čísle Predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt Kupujúceho s Predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke e-shopu Predávajúceho a v článku I týchto VOP, 
  4. adrese Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v článku I. a IX. týchto VOP, 
  5. celkovej cene tovaru alebo služieb vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že Kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke e-shopu Predávajúceho, 
  6. platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto VOP, 
  7. informácii o práve Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v článku XI. týchto VOP, 
  8. poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v článku XI. a v prílohe č. 1 týchto VOP; Predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu Predávajúceho 
  9. informácii, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v článku XI. týchto VOP,
  10. povinnosti Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak Kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil Predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v článku XI. týchto VOP, 
  11. okolnostiach, za ktorých Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v článku XI. týchto VOP, 
  12. zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v článku IX. týchto VOP, 
  13. existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo Predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo Predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informuje na príslušnej katalógovej stránke e-shopu Predávajúceho a článku VIII. týchto VOP, 
  14. dĺžke trvania zmluvy v článku III. ods. 6 týchto VOP, 
  15. minimálnej dĺžke trvania záväzkov Kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre Kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke e-shopu Predávajúceho a v týchto VOP, 
  16. povinnosti Kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť Predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre Kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke e-shopu Predávajúceho a v týchto VOP, 
  17. možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa Predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval v článku X. týchto VOP, 
  18. úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu Predávajúceho.
 1. Pri každej objednávke Kupujúci uvedie meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej Kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. Objednávka riadne vyplnená a vyhotovená prostredníctvom e-shop formulára objednávky tieto podmienky spĺňa automaticky. Údaje uvádzané v objednávkach budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použité v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené v týchto VOP a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcich ich spracúvanie, vybavovanie objednávok, prepravu tovaru a prípadné reklamácie tovaru).
 2. Následne po odoslaní objednávky dostane Kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). 
 3. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že Predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka Kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. 
 4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe Kupujúcemu. Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa v zmysle týchto VOP uzatvára ako jednorazová zmluva, ktorej trvanie je viazané na dodanie tovaru a služieb na strane Predávajúceho a zaplatenie tomu zodpovedajúcej ceny na strane Kupujúceho. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať v zmysle dohodnutých podmienok dodania a povinnosť za objednaný tovar a objednané súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa VOP.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy znáša a uhrádza  Kupujúci.

Článok IV.

Platobné podmienky

  1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
  2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.
  3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
  4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) Predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je Kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
   1. platba bankovým prevodom
   2. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty alebo inému kuriérovi.
  5. Záväzok Kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet Predávajúceho alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.
  6. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje Predávajúceho uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho. Pri platbe je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na príslušnej katalógovej stránke e-shopu.
 2. Ak sa Predávajúci a Kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, Predávajúci je povinný dodať vec Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
 4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek katalógovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje Predávajúci je len ilustračné. Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnených na internetovej stránke e-shopu Predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je medzi Predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a Kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je medzi Predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a Kupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
 6. Ak Predávajúci alebo jeho zástupca poverený doručiť tovar dopraví tovar Kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu. Doručením tovaru Kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie Kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou Kupujúcim a podpísanie protokolu doručení a odovzdaní tovaru Kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou Kupujúcim.
 7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, že Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu Predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca Predávajúceho povinný umožniť Kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca Predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle článku IX. týchto VOP uplatniť reklamáciu vád tovaru u Predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, že Kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Predávajúci.
 9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho určený Kupujúcim.
 10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny Predávajúcemu vrátane všetkých peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Za úhradu sa považuje platba v hotovosti alebo pripísanie na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar Predávajúceho.
 11. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na Kupujúceho.
 12. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Článok VI.

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania

 1. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
 2. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania je prostredníctvom doručenia kuriérom Slovak Parcel Service s.r.o. (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru).
 3. Ceny jednotlivých spôsobov dodania tovaru sú uvádzané v objednávkovom formulári.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak: 
 1. Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,
 2. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 3. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 4. boli porušené ochranné plomby na tovare,
 5. boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 6. ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

Článok VIII.

Záručná doba

 1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Záručná doba na nepotravinový tovar je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. 
 2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 
 3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 4. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, Kupujúci s týmto dopravcom spíše zápis o škode na zásielke prepravovaného tovaru.
 5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho či neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim.
 6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci na nový tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.
 7. Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

Článok IX.

Postup pri reklamácii

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 2. Odporúča sa, aby Kupujúci nahlásil reklamáciu najprv na e-mailovú adresu info@fajna.sk kde bude určený ďalší postup, aby bola Vaša reklamácia vybavená čo najskôr.
 3. Reklamačná adresa pre Kupujúcich je: MAFAJ s. r. o., Námestie Slobody 585/10 073 01 Sobrance
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 6. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.
 7. O prijatej reklamácii sa Kupujúcemu vždy vystaví a odovzdá potvrdenie, ktoré bude obsahovať: a) dátum, kedy sa reklamácia uplatnila; b) aký tovar, prípadne aká vada na tovare sa reklamuje; c) kedy a kde bol tovar zakúpený; d) cena, za ktorú bol tovar zakúpený.
 8. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Odborné posúdenie musí obsahovať: a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 9. Ak si Kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní od obdržania oznámenia o jej vybavení, bude Kupujúcemu účtované skladné vo výške 2 € za každý začatý deň od uplynutia vyššie uvedenej lehoty. O vybavení reklamácie bude Kupujúci vždy informovaný oznámením zaslaným niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si Kupujúci tovar nevyzdvihne do doby, kedy výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, vyhradzuje si Predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

Článok X.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len „žiadosť o nápravu“). Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim Predávajúcemu, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, Kupujúci má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov a v zákone č. 391/2015 Z. z.

Článok XI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Dokiaľ tovar nebol Kupujúcemu odoslaný, môže Kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky Predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, že už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený Kupujúcim, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 2. V zmysle zákona ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia kúpnej zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
 3. V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 1. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od kúpnej zmluvy Predávajúci odporúča, aby Kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu Námestie Slobody 585/10 073 01 Sobrance alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@fajna.sk
 2. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj prostredníctvom formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý môže nájsť TU, a ktorého znenie je prílohou č. 1 týchto VOP. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy Predávajúci odporúča, aby Kupujúci vyplnený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu Námestie Slobody 585/10 073 01 Sobrance alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@fajna.sk
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom formulára je Predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v bode 10 a 11 tohto článku XI. VOP a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.
 6. Po odstúpení od kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný:
 1. prevziať tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu Námestie Slobody 585/10 073 01 Sobrance(Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry),
 2. vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe - tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
 2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 3. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť platby podľa článku XI. bodu 9 písm. b) týchto VOP pred tým, ako je tovar Predávajúcemu doručený alebo pred tým, ako Kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Predávajúci Kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodneme inak. 
 4. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o predaji tovaru na diaľku.
 5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúceho znáša Kupujúci.
 6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
 1. ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak Kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od kúpnej zmluvy v zmysle článku XI. VOP neodstúpil, neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom mieste dodania alebo na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho inak ho zaobstarať,
 4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predávajúci tovar nakupuje.
 1. Odstúpenie Predávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od kúpnej zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predávajúci Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 2. Odstúpenie Predávajúceho od kúpnej zmluvy sa nedotýka nároku Predávajúceho na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.
 3. Kupujúci je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, Predávajúcemu odoprieť až do doby, keď Predávajúci Kupujúcemu vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
 4. Okrem povinností uvedených v článku XI. bode 9 písm. a), bode 10, 11, 13 a 14, uplatnenie práva Kupujúceho odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre Kupujúceho.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 23.9.2017. 
 2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.fajna.sk.
 3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

PRÍLOHA č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

MAFAJ s. r. o.

Námestie Slobody 585/10 

073 01 Sobrance

E-mail: info@fajna.sk

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Meno a priezvisko Kupujúceho/Kupujúcich* ...............................................................

Adresa Kupujúceho/Kupujúcich* ...............................................................

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : .............................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................................

Číslo objednávky...............................................................

Dátum: ...............................................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.