FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

MAFAJ s. r. o.

Námestie Slobody 585/10 

073 01 Sobrance

E-mail: info@fajna.sk

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Meno a priezvisko Kupujúceho/Kupujúcich* ...............................................................

Adresa Kupujúceho/Kupujúcich* ...............................................................

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : .............................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................................

Číslo objednávky...............................................................

Dátum: ...............................................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.